FAQ

Waar staat Prevaris voor?

Preventie van risico’s.

Wanneer is Prevaris opgericht?

In 2008, door Bas Hörchner en Patricia Hazemeijer.

Hoe zijn we persoonlijk bereikbaar?

bas@prevaris.nl of 06-52003746 en patricia@prevaris.nl of 06-14675047

VCA* VCA** VCA petrochemie

Drie niveaus van VCA-certificatieniveau

VCA*, dit certificatieniveau is gericht op de directe VGM-zorg bij de activiteiten op de werkvloer.

VCA**, bovenop de elementen uit VCA* worden hierbij ook de veiligheidsstructuren en -systemen binnen het bedrijf van de aannemer beoordeeld.

VCA Petrochemie, aan bedrijven die complex en risicovol werk in de petrochemische industrie uitvoeren, worden in aanvulling op VCA** extra eisen gesteld.

VCA Petrochemie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden verrichten aan (petro-) chemische installaties. Overigens hoeft niet elke hoofdaannemer werkzaam in de (petro-) chemie het VCA Petrochemie certificaat te hebben. Het gaat vooral om die bedrijven die en met onderaannemers werken en grotere complexe projecten onder handen nemen aan (petro-) chemische installaties.

 

VCA diploma pasje examen

Diploma

Ik ben mijn VCA diploma kwijt, wat nu?

Helaas is alleen het originele diploma geldig (een kopie volstaat dus niet meer). Maar om aan te tonen dat je je diploma gehaald hebt, kun je verwijzen naar het Centraal Diploma Register.

Pasje

Ik ben mijn VCA pasje kwijt en wil een nieuwe bestellen, kan dat?

Ja dat kan. Je kunt via de Webshop een nieuwe bestellen.

VCA examen

Opleiding volgen doe je bij ons, we regelen ook het examen, neem even contact met ons op.

Oefenexamen maken online? Dat kan via de Proefexamens VCA.

Meer weten over VCA? Klik hier voor veelgestelde VCA FAQ vragen. 

Meer weten over het examen? Klik hier voor meer informatie op VCAInfra.

Legitimatie

Om deel te mogen nemen aan het VCA examen moet je aan de examinator een kopie van je geldige legitimatiebewijs overhandigen. Om misbruik van je identiteitsbewijs te voorkomen kun je het volgende doen:

  • Maak het BSNnummer en de pasfoto op de kopie onleesbaar;
  • Vergroot de kopie van het identiteitsbewijs tot 120%;
  • Maak gebruik van een ID-cover. Deze cover is o.a. verkrijgbaar in de ANWB winkel.

Hoe schrijf je?

Juist is…:
Het Arbobesluit …

De arbodienst …

De Arboregeling …

De arbovoorschriften …

De Arbowet …

De arbowetgeving …

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) …

Normen en richtlijnen

Eisen

iso 9001
eisen voor kwaliteitsmanagement

iso 14001
eisen voor milieumanagement

iso 26001
richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo)

iso 31001
richtlijn voor risicomanagement

iso 45001
eisen voor arbomanagement

ohsas 18001
eisen voor een arbo management

vca
VGM checklist aannemers

Definities

Begrippen en hun betekenis

bedrijfshulpverlener: medewerker die eerste hulp verleent bij brand, ongevallen en ontruiming

beschikking: is verbindend in al haar onderdelen voor degenen tot wie zij uitdrukkelijk is gericht

biologische agentia: een verzamelnaam voor bacteriën, virussen, schimmels en parasieten

blootstelling: …hoe vaak moet je op het dak werken en hoe lang werk je per keer op het dak

carcinogeen: kankerverwekkend

coincedence: samenloop van omstandigheden

delegeren vs mandateren: bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen, bij delegeren wel

evalueren = wegen: risico = kans x effect x blootstelling <– nb. wettelijke zaken niet wegen

gevaar: iets wat letsel of schade kan veroorzaken

mutageen: verandert erfelijke eigenschappen

ongeval: manifest geworden risico

ongeval: onbedoeld onverwachts plotseling letsel

ongeval met verzuim: ongeval met letsel, leidend tot meer dan 1 werkdag verzuim, de dag van het ongeval niet inbegrepen

ongeval met aangepast werk: ongeval met letsel, niet leidend tot meer dan 1 werkdag verzuim, de dag van het ongeval niet inbegrepen, waarna getroffene tijdelijk aangepast werk verricht

persoonlijk beschermings-middel: middelen die zijn ontworpen en vervaardigd om door een persoon te worden gedragen of vastgehouden ter bescherming tegen één of meer risico’s voor de veiligheid en gezondheid van die persoon

probability of failure on demand: kans dat een veiligheidsfunctie faalt op het moment dat er aanspraak op wordt gedaan

reproductie toxisch: schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht

richtlijn: verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen

risico: kans x effect x blootstelling

verordening: heeft een algemene strekking, is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat

veiligheid: bewust nemen van aanvaardbare risico’s

Afkortingen

Betekenis afkortingen

aed automatische externe defibrillator

arbo arbeidsomstandigheden

avg algemene verordening gegevensbescherming

ap autoriteit persoonsgegevens

bhv bedrijfshulpverlener

bravo bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning

brf basis risico factor

brzo besluit risico’s zware ongevallen

clp classification, labelling and packaging

cmr stoffen carcinogeen, mutageen en reproductie toxisch

ghs globally harmonized system

hvk-er hoger veiligheidskundige (engels: safety manager)

ig/br inventarisatie gevaren / beoordeling van risico’s

iso internaltional organization for standardization

kam kwaliteit arbo milieu

loc loss of containment

lod lines of defence

ltt lock out, tag out, try out

mvk-er middelbaar veiligheidskundige

mvo maatschappelijk verantwoord ondernemen

ohsas occupational health and safety assessment series

or ondernemingsraad

ovv onderzoeksraad voor veiligheid

pbm persoonlijk beschermingsmiddel

pfd probability of failure on demand

pia pressure indicator

psv pressure safety velve

pvt personeelsvertegenwoordiging

rasci responsible, accountable, support, consulted, informed

reach registration, evaluation and authorisation of chemicals

ri&e risico-inventarisatie en -evaluatie

tog techniek, organisatie, gedrag

togc techniek, organisatie, gedrag, cultuur

tra taak risico analyse

vca veiligheid, gezondheid en milieu checklist aannemers

vcu veiligheid en gezondheid checklist uitzendorganisaties

veri verantw (uitvoering), eindverantw, raadplegen, informeren

vg veiligheid en gezondheid

vib veiligheidsinformatieblad

vol vca veiligheid voor operationeel leidinggevende vca

vil vcu veiligheid voor intercedenten en leidinggevenden vcu

w&r wet- en regelgeving

wbp wet bescherming persoonsgegevens

wvp wet verbetering poortwachter