FAQ

Waar staat Prevaris voor?

Preventie van risico’s.

Wanneer is Prevaris opgericht?

In 2008, door Bas Hörchner en Patricia Hazemeijer.

Hoe zijn we persoonlijk bereikbaar?

bas@prevaris.nl of 06-52003746 en patricia@prevaris.nl of 06-14675047

VCA* VCA** VCA P

Certificering

VCA*, dit certificatieniveau is gericht op de directe VGM-zorg bij de activiteiten op de werkvloer.

VCA**, bovenop de elementen uit VCA* worden hierbij ook de veiligheidsstructuren en -systemen binnen het bedrijf van de aannemer beoordeeld.

VCA Petrochemie, aan bedrijven die complex en risicovol werk in de petrochemische industrie uitvoeren, worden in aanvulling op VCA** extra eisen gesteld.

VCA Petrochemie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden verrichten aan (petro-) chemische installaties. Overigens hoeft niet elke hoofdaannemer werkzaam in de (petro-) chemie het VCA Petrochemie certificaat te hebben. Het gaat vooral om die bedrijven die en met onderaannemers werken en grotere complexe projecten onder handen nemen aan (petro-) chemische installaties.

SSVV actueel

In verband met het coronavirus heeft de SSVV maatregelen getroffen ten aanzien van VCA, diploma’s en certificaten, opleidingen en examens. Lees hier de actuele informatie.

Actuele informatie van het RIVM over COVID-19 staat hier.

Speciaal informatie voor zorgmedewerkers lees je hier.

Informatie van de Rijksoverheid over COVID-19 vind je hier, zoals actuele maatregelen, veelgestelde vragen en informatie voor ondernemers.

Luister hier naar een podcast over de corona maatregelen en de RI&E.

Diploma

Ik ben mijn VCA diploma kwijt, wat nu?

Geen nood, jouw diploma staat online. Je kunt aan tonen dat je je diploma gehaald hebt, door te verwijzen naar het Centraal Diploma Register. Vanaf juli 2023 geven wij geen pasjes en papieren diploma’s meer uit, alles gaat digitaal.

Pasje

Ik ben mijn VCA pasje kwijt en wil een nieuwe bestellen, kan dat?

Helaas, wij verstrekken geen pasjes meer. Met een QR code kan je naar het Centraal Diploma Register om je diploma gegevens aan te tonen.

VCA examen

Opleiding volgen doe je bij ons, we regelen op verzoek ook het examen.

Online een oefenexamen maken? Dat kan via Proefexamens VCA.

Meer weten over VCA? Klik hier voor veelgestelde VCA FAQ vragen. 

Meer weten over het examen? Klik hier voor meer informatie op VCAInfra.

Legitimatie

Om deel te mogen nemen aan het VCA examen moet je aan de examinator een kopie van je geldige legitimatiebewijs overhandigen. Om misbruik van je identiteitsbewijs te voorkomen kun je het volgende doen:

  • Maak het BSNnummer en de pasfoto op de kopie onleesbaar;
  • Vergroot de kopie van het identiteitsbewijs tot 120%;
  • Maak gebruik van een ID-cover. Deze cover is o.a. verkrijgbaar in de ANWB winkel.

Opleiding preventiemedewerker verplicht?

In de wet staan geen specifieke opleidingseisen voor de preventiemedewerker. Wel bepaalt de Arbowet, in Artikel 13 lid 4, dat preventiemedewerkers moeten beschikken ‘over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting’ dat zij naar behoren hun werk kunnen uitvoeren. Met de e-learn opleiding Preventiemedewerker leer je wat je als preventiemedewerker moet weten.

Normen en richtlijnen

iso 9001
eisen voor kwaliteitsmanagement

iso 14001
eisen voor milieumanagement

iso 26001
richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo)

iso 31001
richtlijn voor risicomanagement

iso 45001
eisen voor arbomanagement

ohsas 18001
eisen voor een arbo management

vca
VGM checklist aannemers

Met of zonder hoofdletter?

Het volgende is juist:
Het Arbobesluit i.p.v. arbobesluit
De arbodienst i.p.v. Arbodienst
De Arboregeling i.p.v. arboregeling
De arbovoorschriften i.p.v. Arbovoorschriften
De Arbowet i.p.v. arbowet
De arbowetgeving i.p.v. Arbowetgeving
De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) i.p.v. Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Definities

bedrijfshulpverlener: medewerker die eerste hulp verleent bij brand, ongevallen en ontruiming

beschikking: is verbindend in al haar onderdelen voor degenen tot wie zij uitdrukkelijk is gericht

biologische agentia: een verzamelnaam voor bacteriën, virussen, schimmels en parasieten

blootstelling: …hoe vaak moet je op het dak werken en hoe lang werk je per keer op het dak

carcinogeen: kankerverwekkend

coincedence: samenloop van omstandigheden

delegeren vs mandateren: bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen, bij delegeren wel

evalueren = wegen: risico = kans x effect x blootstelling <– nb. wettelijke zaken niet wegen

gevaar: iets wat letsel of schade kan veroorzaken

mutageen: verandert erfelijke eigenschappen

ongeval: manifest geworden risico

ongeval: onbedoeld onverwachts plotseling letsel

ongeval met verzuim: ongeval met letsel, leidend tot meer dan 1 werkdag verzuim, de dag van het ongeval niet inbegrepen

ongeval met aangepast werk: ongeval met letsel, niet leidend tot meer dan 1 werkdag verzuim, de dag van het ongeval niet inbegrepen, waarna getroffene tijdelijk aangepast werk verricht

persoonlijk beschermings-middel: middelen die zijn ontworpen en vervaardigd om door een persoon te worden gedragen of vastgehouden ter bescherming tegen één of meer risico’s voor de veiligheid en gezondheid van die persoon

probability of failure on demand: kans dat een veiligheidsfunctie faalt op het moment dat er aanspraak op wordt gedaan

reproductie toxisch: schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht

richtlijn: verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen

risico: kans x effect x blootstelling

verordening: heeft een algemene strekking, is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat

veiligheid: bewust nemen van aanvaardbare risico’s

Afkortingen

aed
automatische externe defibrillator

arbo
arbeidsomstandigheden

avg
algemene verordening gegevensbescherming

ap
autoriteit persoonsgegevens

bhv
bedrijfshulpverlener

bravo
bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning

brf
basis risico factor

brzo
besluit risico’s zware ongevallen

clp
classification, labelling and packaging

cmr stoffen
carcinogeen, mutageen en reproductie toxisch

ghs
globally harmonized system

hvk-er
hoger veiligheidskundige

ig/br
inventarisatie gevaren / beoordeling van risico’s

imdl
immediately dangerous to life or health

iso
internaltional organization for standardization

kam
kwaliteit arbo milieu

loc
loss of containment

lod
lines of defence

ltt
lock out, tag out, try out

mvk-er
middelbaar veiligheidskundige

mvo
maatschappelijk verantwoord ondernemen

ohsas
occupational health and safety assessment series

or
ondernemingsraad

ovv
onderzoeksraad voor veiligheid

pbm
persoonlijk beschermingsmiddel

pfd
probability of failure on demand

pia
pressure indicator

psv
pressure safety velve

pvt
personeelsvertegenwoordiging

rasci
responsible, accountable, support, consulted, informed

reach
registration, evaluation and authorisation of chemicals

ri&e
risico-inventarisatie en -evaluatie

tog
techniek, organisatie, gedrag

togc
techniek, organisatie, gedrag, cultuur

tra
taak risico analyse

vca
veiligheid, gezondheid en milieu checklist aannemers

vcu
veiligheid en gezondheid checklist uitzendorganisaties

veri
verantw (uitvoering), eindverantw, raadplegen, informeren

vg
veiligheid en gezondheid

vib
veiligheidsinformatieblad

vil vcu veiligheid voor intercedenten en leidinggevenden vcu

vol vca
veiligheid voor operationeel leidinggevende vca

w&r
wet- en regelgeving

wbp
wet bescherming persoonsgegevens

wvp
wet verbetering poortwachter