Voorwaarden en privacy

Ons websiteadres is: https://www.prevaris.nl.

Leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor Prevaris en haar opdrachtgevers. De voorwaarden maken deel uit van iedere door Prevaris aangegane overeenkomst. Op deze voorwaarden wordt slechts schriftelijk afgeweken. Prevaris is gevestigd te Zeewolde. Lees hier de leveringsvoorwaarden verder.

Privacyverklaring

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd, waarbij wij ons conformeren aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aangezien onze verwerkingen
binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Lees hier de privacyverklaring (mei 2018) verder.

Disclaimer

Hoewel bij het maken van deze website alle zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onjuist is.

Prevaris is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site. De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, maar uitsluitend voor informatieve-, niet-commerciële doeleinden.

Prevaris behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Prevaris dit schriftelijk, dan wel via haar website, bekend heeft gemaakt.

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij of zij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt, dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright. In geval van twijfel t.a.v. het gebruik, dient u altijd contact op te nemen met Prevaris. Het eigendomsrecht c.q. copyright van deze website en van alle inhoud, berust bij Prevaris tenzij anders vermeld in de informatie zelf.