Toetsen RI&E

Is sprake van minder dan 40 uur per week personeel, dan is toetsing van de RI&E niet wettelijk verplicht. Ook bij 40 uur of meer per week personeel en niet meer dan 25 werknemers, is toetsing niet verplicht, indien een erkende branche RI&E is gebruikt.

Toetsing van de RI&E is wel wettelijk verplicht, als geen gebruik is gemaakt van een erkende branche RI&E en/of indien sprake is van meer dan 25 werknemers.

Hertoetsing RI&E Arbowet

In de Arbowet is voor de RI&E geen geldigheidsduur opgenomen. De RI&E moet actueel zijn en getoetst. Dus is er géén sprake van gewijzigde werkmethoden, technische vernieuwingen, nieuwe machines of van een ingrijpende verbouwing, dan hoeft de RI&E niet gewijzigd en getoetst te worden. 
Het wordt aangeraden om de RI&E in ieder geval na 5 jaar te actualiseren en opnieuw te laten toetsen.

 

Evaluatie RI&E VCA

Voor VCA geldt de verplichting om iedere drie jaar de RI&E te evalueren en zonodig aan te passen. Dit moet plaats vinden onder actieve medewerking van de VG-functionaris. De VG-functionaris moet beschikken over minimaal een MVK of HVK diploma. Is dat niet het geval dan kan een externe deskundige met MVK of HVK worden ingeschakeld. Deze evaluatie wordt vaak verward met de toetsing van de RI&E. De evaluatie is slechts bedoeld om te beoordelen of de RI&E nog actueel is. Bij de wettelijke toetsing van de RI&E moet de veiligheidskundige behalve gediplomeerd ook gecertificeerd zijn. Voor de evaluatie is dat niet verplicht.

Wijze van toetsen

Sinds 31 maart 2013 is een bedrijfsbezoek een verplicht onderdeel van de toetsing.

 

Toetsing door?

In artikel 14 lid 1 van de Arbowet staat dat de werkgever zich laat bijstaan door een of meer deskundige personen bij het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie.

Artikel 2.14 lid 1 van het Arbobesluit stelt dat de bijstand wordt verleend door een deskundige die in het bezit is van tenminste een van de certificaten, bedoeld in artikel 2.7, tweede lid.

Volgens Artikel 2.7 van het Arbobesluit beschikt een deskundige over voldoende deskundigheid en ervaring, indien de deskundige in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid arbeidshygiëne, veiligheidskunde dan wel arbeids- en organisatiekunde, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.

 

Hoe nu verder?

Onze adviseurs zijn gecertificeerd door Stichting Hobéon SKO Certificatie en voldoen daarmee aan de vakbekwaamheidseisen zoals gesteld in artikel 2.7 van het Arbobesluit.

Het is aan te raden om allereerst na te gaan op www.rie.nl of er een erkend RI&E instrument beschikbaar is. Stel vervolgens de RI&E op aan de hand van het RI&E instrument en laat vervolgens de RI&E door Prevaris toetsen.

Interesse? Neem rechtstreeks contact op met Bas Hörchner (bas@prevaris.nl). Of neem contact met ons op via het formulier.